تبلیغات
دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه - بررسی و مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با 09010593607 تماس بگیرید.

 

بررسی و مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

نوشته شده توسط:تی کی من Tkman

تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید(تی کی وب)، tkweb.mihanblog.com  و newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

نظر به اینکه تعداد فایل ها ، پاورپوینت اماده ، مقاله ترجمه شده و پایان نامه اماده بسیار زیاد است موضوع مورد نظر خود را از ستون سمت راست جستجو کنید؛
هر فایلی با هر موضوعی را از ما بخواهید؛ تهران کارآفرین، تی کی وب، tkweb، افزایش امار بازدید ، کسب درآمد اینترنتی

بررسی و مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دسته بندی : علوم انسانی » حقوق

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2- مفهوم حبس در لغت ……………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………………………………11

1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه …………………………………………………………12

1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………..14

1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ………………………………………………………………………………………………………………..14

1-2-2- شرایط عوض و معوض …………………………………………………………………………………………………………………………16

1-2-3- عقد یا معامله معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد …………………………………………………………………………………………………………………………18

1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد …………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد …………………………………………………………………………………………………………………..19

1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله…………………………………………………………………………………………………………………………20

1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ……………………………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1- ماهیت عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق ……………………………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………………22

1-2-3-2-2- ماهیت معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام ……………………………………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ……………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ……………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………24

1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض …………………………………………………………………………………………………………….24

1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………………25

1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی ………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………………………………..29

1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………….29

1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………………………………29

1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………31

1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………………31

1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ………………………………………………………………………………….35

1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………………………………………35

1-2-5- تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………………………………………………………36

1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………..37

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق …………………………………………………………………………………………………………………….39

2-1-2- ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ……………………………………………………………………….40

2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………….42

2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………….44

2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………44

2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه …………………………………………………………………………………..44

2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………..47

2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس ………………………………………………………………………………………48

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-1-1- موجدات حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری ………………………………………………………………………………………..53

3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………54

3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………………………………….54

3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………………………….55

3-1-2- تبیین محدوده­ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………………………..55

3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ……………………………………………………………………………………………………………..56

3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است …………………………………………………………………..56

3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………………………..57

3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ………………………………………………………………………………………………….58

3-1-3- شرایط حابس و محبوس ……………………………………………………………………………………………………………………….58

3-1-3-1- در شرایط حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-1-3-2- در شرایط محبوس …………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………………62

3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………………………………64

3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………………………………66

3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس ………………………………………………………………………………………68

3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ……………………………………………………………………………………………….69

3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس …………………………………………………………………………………………69

3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………………………….70

3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس …………………………………………………………………………………………….71

3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………………….71

3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………………………………..74

3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………..75

3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ………………………………………………………75

3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه ………………………………………………………………………..76

3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ………………………………………………………………………………………………………76

3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………..77

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

4-1- آثار اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………………….79

4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….79

4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………80

4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………………………………..80

4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه …………………………………………………………………………………………81

4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ ………………………………………………………………………………….82

4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………….82

4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….84

4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس …………………………………………………………………………………..85

4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………………………………..87

4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………..88

4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………89

4-2- موجبات زوال حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………89

4-2-1- اسقاط حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد ……………………………………………………………………………………………………………….89

4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………………………………….90

4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ……………………………………………………………………………………………………….91

4-2-2-1- تسلیم تمام عوض ……………………………………………………………………………………………………………………………..91

4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ……………………………………………………………………………………………………………………….92

4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………………………………93

4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………………………………94

4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه …………………………………………………………………………95

4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ……………………………………………………97

4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ………………………………………………………………………………..98

4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ……………………………………………………………………………98

4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………………………………………….98

4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل …………………………………………………………………………………………………………………99

4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته ………………………………………………………………..100

4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………………………………100

4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………………………………100

4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته …………………………………………………………………………………….102

4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف …………………………………………………………………………………………………102

4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ……………………………………………………………………………103

4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم …………………………………………………………………………………………………104

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات: 128  صفحه

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 31 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:441 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل


برچسب ها: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی حقوق ایران فقه اسلامیحق حبسحق حبس در معاملات معاوضیمعاملات معاوضی دانلود رایگان پایان نامه ارشد حقوقدانلود پایان نامه حقوق خصوصیدانلود پایان نامه حقوق عمومیWhat is the Ilizarov method?
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:05 ب.ظ
I used to be able to find good advice from your content.
manicure
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 06:28 ب.ظ
Hi! This is kind of off topic but I need some help from
an established blog. Is it very hard to set up your own blog?

I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.

Do you have any tips or suggestions? Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-زیست محیطی3 سه شنبه 22 تیر 1395
بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد و فراسنجه‌ های خونی سیستم ایمنی جوجه‌ های گوشتی سه شنبه 22 تیر 1395
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان سه شنبه 22 تیر 1395
پایان نامه رشته الکترونیک - بررسـی بمب های الکتـرومغنـاطیسی سه شنبه 22 تیر 1395
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان دوشنبه 21 تیر 1395
مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و اروپا دوشنبه 21 تیر 1395
مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده دوشنبه 21 تیر 1395
دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی - بررسی ارتباط قیمت معاملاتی و بازده سهام در شركت های بورس اوراق دوشنبه 21 تیر 1395
نمونه پروپوزال آماده ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دولتی و مالی دوشنبه 21 تیر 1395
پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان یکشنبه 20 تیر 1395
پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) یکشنبه 20 تیر 1395
بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات یکشنبه 20 تیر 1395
پایان نامه بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان یکشنبه 20 تیر 1395
پاورپوینت پل های قوسی فلزی یکشنبه 20 تیر 1395
پروپوزال ارشد رشته کشاورزی زراعت - بررسی گیاه پالایی فلز مس توسط گیاه ذرت یکشنبه 20 تیر 1395
لیست آخرین پستها