تبلیغات
دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه - مبانی و مصادیق توكیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با 09010593607 تماس بگیرید.

 

مبانی و مصادیق توكیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران

 

نوشته شده توسط:تی کی من Tkman

تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید(تی کی وب)، tkweb.mihanblog.com  و newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

نظر به اینکه تعداد فایل ها ، پاورپوینت اماده ، مقاله ترجمه شده و پایان نامه اماده بسیار زیاد است موضوع مورد نظر خود را از ستون سمت راست جستجو کنید؛
هر فایلی با هر موضوعی را از ما بخواهید؛ تهران کارآفرین، تی کی وب، tkweb، افزایش امار بازدید ، کسب درآمد اینترنتی

مبانی و مصادیق توكیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران

دسته بندی : علوم انسانی » حقوقفهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………1

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..2

ضرورت و هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………….3

سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………4

سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………..4

سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….5

پیشینه تحقیق و نوآوری محقق…………………………………………………………………………………..6

حدود و ساختار موضوع……………………………………………………………………………………………6

فصل اول – خصوصیات، احکام و آثار اقرار وکیل

بخش اول – ادله اثبات دعوا

1-1-1- تعریف

بخش دوم – موضوع شناسی اقرار

1-2-1- مفهوم اقرار………………………………………………………………………………………………..8

2-2-1- ماهیت اقرار………………………………………………………………………………………………10

3-2-1- ادله مشروعیت اقرار…………………………………………………………………………………….11

1-3-2-1- آیات…………………………………………………………………………………………………….11

2-3-2-1- روایات………………………………………………………………………………………………….12

3-3-2-1- اجماع………………………………………………………………………………………………….12

4-3-2-1- سیره عقلا…………………………………………………………………………………………….12

4-2-1- شرایط صحت اقرار………………………………………………………………………………………13

1-4-2-1- شرایط کلی اقرار…………………………………………………………………………………….13

الف – صریح بودن………………………………………………………………………………………………..13

ب – منجز بودن…………………………………………………………………………………………………..14

ج – وجود امری در خارج…………………………………………………………………………………………14

2-4-2-1- شرایط مقر……………………………………………………………………………………………15

الف – عقل……………………………………………………………………………………………………….15

ب – بلوغ………………………………………………………………………………………………………….15

ج – قصد………………………………………………………………………………………………………….15

د – رشد………………………………………………………………………………………………………….16

3-4-2-1- شرایط مقر له………………………………………………………………………………………..16

الف – موجود بودن……………………………………………………………………………………………….16

ب – اهلیت داشتن……………………………………………………………………………………………..16

ج – معلوم بودن………………………………………………………………………………………………….17

4-4-2-1- شرایط مقر به (موضوع اقرار)……………………………………………………………………….17

الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد……………………………………………………………………………….17

ب – حسب قانون صحیح باشد………………………………………………………………………………..17

ج – قابلیت تعیین داشته باشد……………………………………………………………………………….17

5-2-1- اقسام اقرار……………………………………………………………………………………………17

1-5-2-1- اقرار صریح و ضمنی……………………………………………………………………………….18

2-5-2-1- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه…………………………………………………………………..18

3-5-2-1- اقرار کتبی و شفاهی…………………………………………………………………………….18

4-5-2-1- اقرار ساده، مقید و مرکب………………………………………………………………………..19

5-5-2-1- اقرار منجز و معلق………………………………………………………………………………..22

6-5-2-1- اقرار وجودی و عدمی…………………………………………………………………………….22

7-5-2-1-اقرار قولی و فعلی………………………………………………………………………………..22

8-5-2-1- اقرار به حق الله و حق الناس……………………………………………………………………23

6-2-1- اثر و اعتبار قرار………………………………………………………………………………………23

7-2-1- انکار پس از اقرار…………………………………………………………………………………….25

8-2-1- توبه پس از اقرار……………………………………………………………………………………..26

بخش سوم – وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار………………………………………………………………………………29

1-1-3-1- امور قابل توکیل…………………………………………………………………………………..29

2-1-3-1- امور غیرقابل توکیل………………………………………………………………………………33

3-1-3-1- امور متشبه………………………………………………………………………………………33

2-3-1- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار……………………………………………………………………..33

1-2-3-1- شرط اصیل بودن مقر……………………………………………………………………………33

2-2-3-1- اصل نسبی بودن اقرار………………………………………………………………………….34

3-2-3-1- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر…………………………………………………………………..34

4-2-3-1- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت……………………………………………….34

5-2-3-1- قاعده اقرار………………………………………………………………………………………35

6-2-3-1- اجماع……………………………………………………………………………………………35

7-2-3-1- تشبیه قرار وکیل به شهادت………………………………………………………………….36

3-3-1- نظریه توکیل پذیری اقرار………………………………………………………………………….36

1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع………………………………………………………………………………37

2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37

3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38

4-3-3-1- قاعده احسان………………………………………………………………………………….39

5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40

6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40

7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41

8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42

4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43

1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43

2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43

3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43

4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44

5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44

بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45

فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48

بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49

1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49

2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51

1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51

الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51

ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51

ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52

د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52

ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52

و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52

2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53

الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53

ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53

ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53

د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54

3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54

1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55

4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56

1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56

الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56

ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57

ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58

2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59

الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59

ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59

5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60

6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61

7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62

8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62

9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63

بخش دوم – وکالت در شهادت

1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65

1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65

الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66

ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67

2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67

2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68

بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70

فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل

بخش اول – موضوع شناسی سوگند

1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74

2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74

3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76

4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76

5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77

6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78

7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78

8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79

1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79

الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79

ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80

2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81

الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81

ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81

3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81

4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82

9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82

1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83

2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84

بخش دوم – وکالت در سوگند

1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85

1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86

الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86

ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91

2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93

بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها……………………………………………94

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..95

فهرست منابع………………………………………………………………………………


تعداد صفحه : 110پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی


لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:207 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
برچسب ها: مبانی و مصادیق توكیل ناپذیری ادله اثبات دعوی حقوق خصوصی ایرانوكیل ناپذیری ادله ادله اثبات دعوی اثبات دعوی دانلود رایگان پایان نامه ارشد حقوقدانلود پایان نامه حقوق خصوصیدانلود پایان نامه حقوق عمومیDo you get taller when you stretch?
شنبه 25 شهریور 1396 04:08 ق.ظ
Hi, I do think your web site might be having browser compatibility problems.

Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues.
I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, great
site!
Where is the Achilles heel?
یکشنبه 12 شهریور 1396 04:01 ب.ظ
This post is worth everyone's attention. Where can I find out more?
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 06:27 ق.ظ
I read this piece of writing completely concerning the comparison of
most up-to-date and earlier technologies, it's awesome
article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-زیست محیطی3 سه شنبه 22 تیر 1395
بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد و فراسنجه‌ های خونی سیستم ایمنی جوجه‌ های گوشتی سه شنبه 22 تیر 1395
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان سه شنبه 22 تیر 1395
پایان نامه رشته الکترونیک - بررسـی بمب های الکتـرومغنـاطیسی سه شنبه 22 تیر 1395
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان دوشنبه 21 تیر 1395
مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و اروپا دوشنبه 21 تیر 1395
مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده دوشنبه 21 تیر 1395
دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی - بررسی ارتباط قیمت معاملاتی و بازده سهام در شركت های بورس اوراق دوشنبه 21 تیر 1395
نمونه پروپوزال آماده ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دولتی و مالی دوشنبه 21 تیر 1395
پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان یکشنبه 20 تیر 1395
پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) یکشنبه 20 تیر 1395
بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات یکشنبه 20 تیر 1395
پایان نامه بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان یکشنبه 20 تیر 1395
پاورپوینت پل های قوسی فلزی یکشنبه 20 تیر 1395
پروپوزال ارشد رشته کشاورزی زراعت - بررسی گیاه پالایی فلز مس توسط گیاه ذرت یکشنبه 20 تیر 1395
لیست آخرین پستها